Algemene Voorwaarden 

PruVision

“PruVision” Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden,

van de onderneming “PruVision”, handelend onder de naam “PruVision”, gevestigd aan de, Sluisstraat 94a, 5712 BH te Someren, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Noord Nederland, onder nummer 58611789. Postadres: “PruVision”, Sluisstraat 94a, 5712 BH Someren, Nederland. Telefoon +31 (0)85 3010 222, internet www.PruVision.eu


ALGEMENE VOORWAARDEN PRUVISION


Artikel 1   Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PruVision, en een Wederpartij waarop PruVision deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PruVision, voor de uitvoering waarvan door PruVision derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van PruVision en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. PruVision en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien PruVision niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PruVision in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2   offertes en aanbiedingen

9. Alle offertes en aanbiedingen van PruVision zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

10. PruVision kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

11. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

12. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is PruVision daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PruVision anders aangeeft.

13. Een samengestelde prijsopgave verplicht PruVision niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

14. Aanvaarding van PruVision’s aanbiedingen alsmede wijziging van de overeenkomst ,waaronder begrepen een (daaruit voortvloeiende) wijziging van de overeengekomen prijs, kan slechts schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, geschieden. Bij niet schriftelijke opdrachtbevestiging heeft te gelden dat de overeenkomst tot stand komt, doordat PruVision met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

15. Door PruVision aan de wederpartij en door de wederpartij aan PruVision bij of na de offerte danwel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen gewichtsvermeldingen, technische specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in prospectussen, catalogi, circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

16. Alle rechten van, door of via PruVision tot stand gekomen aanbiedingen, modellen, artistieke en technische ontwerpen, beschrijvingen (technische en overige), tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke berusten bij PruVision of de ontwerper.

17. Door PruVision verstrekte aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema’s, ontwerpen en overige door of via PruVision tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden zijn onvervreemdbaar eigendom van PruVision of de ontwerper en mogen niet aan derden, in welke vorm ook, ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld danwel op andere wijze gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van PruVision of de ontwerper. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens, ontleend aan bescheiden als vernoemd, die hem in verband met de overeenkomst te kennis zijn gekomen.

18. Door PruVision opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, loonkosten en andere dergelijke factoren.

19. Indien na de datum van de aanbieding danwel de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is PruVision gerechtigd de opgegeven respectievelijk overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.


Artikel 3   Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

20. De overeenkomst tussen PruVision en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

21. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij PruVision derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. PruVision dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

22. Indien PruVision gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan PruVision ter beschikking heeft gesteld.

23. PruVision zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

24. PruVision heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

25. Indien door PruVision of door PruVision ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

26. Levering geschiedt af bedrijf van PruVision. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is PruVision gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de wederpartij ter beschikking staan.

27. PruVision is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

28. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan PruVision de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

29. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PruVision aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PruVision worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PruVision zijn verstrekt, heeft PruVision het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens aan PruVision ter beschikking heeft gesteld. PruVision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PruVision is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

30. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. PruVision zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

31. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is PruVision gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen PruVision bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van PruVision op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.

32. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan PruVision een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

33. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens PruVision gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van PruVision daardoor direct of indirect ontstaan.

34. Indien PruVision met de wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is PruVision niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

35. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij PruVision alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op PruVision rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

36. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan PruVision te harer keuze hetzij leveren op een door PruVision te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst danwel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van PruVision op schadevergoeding. Onder het recht van schadevergoeding dient mede te worden begrepen de kosten van opslag.


Artikel 4        Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

37. PruVision is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

• de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

• na het sluiten van de overeenkomst PruVision ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

• de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

• Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van PruVision kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is PruVision gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

38. Voorts is PruVision bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van PruVision kan worden gevergd.

39. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PruVision op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien PruVision de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

40. Indien PruVision tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

41. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is PruVision gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

42. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is PruVision gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

43. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PruVision, zal PruVision in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor PruVision extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij PruVision anders aangeeft.

44. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het PruVision vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van PruVision op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

45. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.


Artikel  5  Overmacht

46. PruVision is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

47. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PruVision geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PruVision niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PruVision of van derden daaronder begrepen. PruVision heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat PruVision zijn verbintenis had moeten nakomen.

48. PruVision kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

49. Voorzoveel PruVision ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PruVision gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6   Betaling en incassokosten

50. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door PruVision aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door PruVision aangegeven. PruVision is gerechtigd om periodiek te factureren.

51. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

52. PruVision heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

53. PruVision kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. PruVision kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

54. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan PruVision verschuldigde.

55. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

56. Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Het verzuim van de wederpartij die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere wederpartij), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien PruVision echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

57. PruVision is zelfs na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van de wederpartij zekerheid te bedingen, indien zij reden heeft om aan te nemen, dat de wederpartij haar verplichtingen niet danwel niet tijdig zal nakomen.

58. Indien en zolang de wederpartij in dat geval weigert of niet in staat is de gevraagde zekerheid te stellen, is PruVision gerechtigd vooruitbetaling te verlangen of de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten.


Artikel 7        Eigendomsvoorbehoud

59. Alle door PruVision in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van PruVision totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met PruVision gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

60. Het door PruVision geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

61. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van PruVision veilig te stellen.

62. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om PruVision daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

63. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan PruVision ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is PruVision gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens PruVision bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

64. Voor het geval PruVision zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan PruVision en door PruVision aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PruVision zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 8  Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

65. De door PruVision te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. PruVision kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

66. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door PruVision verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

67. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van PruVision, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar PruVision geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

68. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan PruVision te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan PruVision te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat PruVision in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient PruVision in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

69. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij PruVision opdracht gegeven heeft.

70. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

71. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal PruVision de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van PruVision, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan PruVision te retourneren en de eigendom daarover aan PruVision te verschaffen, tenzij PruVision anders aangeeft.

72. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van PruVision daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

73. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

74. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens PruVision en de door PruVision bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

75. Indien PruVision aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

76. PruVision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PruVision is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

77. Indien PruVision aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PruVision beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

78. De aansprakelijkheid van PruVision is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

79. PruVision is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

80. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PruVision aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PruVision toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

81. PruVision is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

82. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PruVision of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 10 Risico-overgang

83. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring

84. De Wederpartij vrijwaart PruVision voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan PruVision toerekenbaar is.

85. Indien PruVision uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden PruVision zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is PruVision, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van PruVision en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 12 Intellectuele eigendom

86. PruVision behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. PruVision heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel  13    Toepasselijk recht en geschillen

87. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PruVision partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

88. De rechter in de vestigingsplaats van PruVision is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft PruVision het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

89. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

90. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 58611789.

91. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met PruVision.

92. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


WEBSHOPVOORWAARDEN PRUVISION


Artikel 15 Algemeen

93. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PruVision. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van PruVision. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

94. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. PruVision behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

95. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door PruVision erkend.

96. PruVision garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


Artikel 16      Levering

97. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

98. In het kader van de regels van de koop op afstand zal PruVision bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

99. Aan de leveringsplicht van PruVision zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door PruVision geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

100. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


Artikel 17      Prijzen

101. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

102. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

103. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief BTW.


Artikel 18      Zichttermijn/Herroepingsrecht

104. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan PruVision heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij PruVision. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt PruVision er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

105. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door PruVision aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij PruVision slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

106. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken


Artikel 19 Gegevensbeheer

107. Indien u een bestelling plaatst bij PruVision, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PruVision. PruVision houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

108. PruVision respecteert de privacy van de PruVisions van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

109. PruVision maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 20 Garantie en conformiteit

110. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

111. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

112. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan PruVision) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan PruVision. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan PruVision schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

113. Indien klachten van de afnemer door PruVision gegrond worden bevonden, zal PruVision naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PruVision en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van PruVision) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van PruVision gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van PruVision voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

114. PruVision is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

115. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens PruVision in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PruVision en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 21   Aanbiedingen

116. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

117. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt PruVision zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

118. Mondelinge toezeggingen verbinden PruVision slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

119. Aanbiedingen van PruVision gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

120. PruVision kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

121. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 22      Overeenkomst

122. Een overeenkomst tussen PruVision en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door PruVision op haalbaarheid is beoordeeld.

123. PruVision behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 23    Afbeeldingen en specificaties

124. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van PruVision gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 24    Overmacht

125. PruVision is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

126. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van PruVision alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

127. PruVision behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PruVision gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

128. Indien PruVision bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 25    Aansprakelijkheid

129. Indien PruVision aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

130. PruVision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PruVision is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

131. Indien PruVision aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PruVision beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

132. De aansprakelijkheid van PruVision is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

133. PruVision is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

134. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PruVision aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PruVision toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

135. PruVision is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

136. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PruVision of zijn leidinggevende ondergeschikten.

137. PruVision is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Artikel 26    Eigendomsvoorbehoud

138. Eigendom van alle door PruVision aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij PruVision zolang de afnemer de vorderingen van PruVision uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van PruVision wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

139. De door PruVision geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

140. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

141. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PruVision of een door PruVision aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin PruVision haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

142. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht PruVision zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

143. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan PruVision.


Artikel  26  Toepasselijk recht en geschillen

144. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PruVision partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

145. De rechter in de vestigingsplaats van PruVision is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft PruVision het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

146. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.